ندوة تفاعلية عن بعد حول موضوع ” الفكر و العمران عند الفيلسوف محمد عابد الجابري “

مجموعة عابد الجابري (قراءات فكرية) بشراكة مع جمعية كوديناف و جمعية اكسيت المغرب للتنمية و التبادل الثفافي ندوة تفاعلية عن بعد حول موضوع ” الفكر و العمران عند الفيلسوف محمد عابد الجابري “ بمشاركة : ذة. سميرة الرحالي – اطار تربوي وشاعرة وجمعوية مهتمة بمدينة سلا د. مصطفى اقلعي ناصر… Read More

Taula rodona interactiva sobre: EduAcció i la formació enfront les crisis i epidèmies, Model Covid 19

L’Associació ECCIT amb col·laboració de les seves contrapart al Marroc: l’Associació Iniciatives Educatives Mubadarat Tarbawiya, Eccit Marroc i la ONG Espanyola Codenaf, Organitza: «Taula rodona interactiva sobre: «EduAcció i la formació enfront les crisis i epidèmies, Model Covid 19» Ponències i debats: – Nada Lmisri: professora del Centre Artístic i… Read More

Formació a distància en la gestió i seguiment de projectes educatius amb la metodologia “Trello”

L’associació Moubadarate d’iniciatives educatives per a la renovació i la investigació educativa i la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació i la Associació ECCIT- Maroc amb l’associació CODENAF MALAGA: * La segona versió de la sessió de formació gratuïta de forma remota en benefici dels marcs… Read More

Eccit convoca una formació de professorat a Xauen a més de 600 docents:

l’Associació ECCIT Marroc per al desenvolupament i l’intercanvi cultural organitza amb l’Associació Mubadarate renovació educativa, la investigació educativa i la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la L’Associació Codenaf – Màlaga Curs gratuït de formació sobre la gestió de sentiments i emocions Des de l’entrenament… Read More